poniedziałek, 28 marzec 2016 15:16

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów. Chroni interes majątkowy kierowcy od szkód wyrządzonych przez niego innym osobom.

Powszechnie wiadomo, że każdy właściciel pojazdu musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC (czyli odpowiedzialności cywilnej) . 
 
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje odpowiedzialność każdej osoby, która kieruje pojazdem w okresie trwania ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie wpłaca się i ustala w granicach sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.
 
Suma gwarancyjna może być niższa niż równowartość. 
1) w przypadku szkód na osobie-350 000 euro na każdego poszkodowanego.
 
2) w przypadku szkód w mieniu- 200 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.
 
3) za szkody w innych państwach zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisach tego państwa.
 
Jeśli zdarzy nam się kolizja z udziałem pojazdu, który nie posiada ubezpieczenia OC, roszczenia zgłaszamy do ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem któregokolwiek zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia obowiązkowe. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody, obligują go do tego przepisy obowiązującej ustawy. Pisemne zawiadomienie o szkodzie ubezpieczający, ubezpieczony może złożyc w dowolnej jednostce ubezpieczającej.
 
Do zgłoszenia szkody ubezpieczający, ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć podstawowe dokumenty.
 
 wypełniony druk zgłoszenia szkody .
 dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierującego pojazdem wymaganych uprawnień 
 dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu.
 
Jaki korzyści wynikają z polisy AC ? 
 
W przypadku umowy AC przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z uproszczeniem zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej, stosowane do przepisów ustawy "prawo o ruchu drogowym". Wyposażenie pojazdu jest objęte ochroną ubezpieczenia pod warunkiem, że jest zanotowane w pojeździe na stałe, a jego demontaż wymaga użycia narzędzi mechanicznych,i że zostało to wskazane we wniosku o ubezpieczenie. Ochroną ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w okresie odpowiedzialności ubezpieczonego na skutek uszkodzenia pojazdu, utraty pojazdu wskutek zdarzeń losowych lub uszkodzenia wnętrza pojazdu lub kradzieży . 
 
W przypadku powstania szkody właściciel pojazdu lub osoba upoważniona do korzystania, zobowiązania jest niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie poniżej niż w ciągu 7 dni ( w przypadku kradzieży nie później niż w ciągu 48 godzin) zawiadomić na piśmie ubezpieczyciela.
 
Ubezpieczenie OC można rozszerzyć o:
 
NNW
Zielona Karta
AC
Assistance
Autoszyby
Ubezpieczenie opon
Ochrona Prawna
 wspolpraca karolina